Uftritt vo de Schnygge-Chläus

Uftritt vo de Schnygge-Chläus

Geschtert hän mr in dr wunderscheene Adväntsgass im Glaibasel derfen e baar Lieder spiile. E gross Danggscheen an dere Stell nomol an d’Organisatorinne und speziell au an d Fasnachts-Stube wo mr vu de Schnurebegge e Bierli offeriert bikoo hän.
Mer kemme neggscht Joor gärn wieder und winschen allne witerhii  scheeni Adväntszyt.